นักแสวงบุญ พิมพ์
เขียนโดย admin fanzashop   
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 22:00 น.

นักแสวงบุญ

การทำบุญ 3 อย่างคือ ทำบุญด้วยกาย ทำบุญด้วยวาจา ทำบุญด้วยใจ

        การทำบุญด้วยกาย คือการใช้กำลังแรงกายหรือให้วัตถุเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่ตนและผู้อื่น การทำบุญให้ตนเองด้วยกาย เพื่อประโยชน์สุขแต่ตนเอง มีความขยันทำงานเพื่อจะได้มีทรัพย์ ไว้ใช้สอยยามแก่ชรา การประกอบอาชีพสุจริต ไม่เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่น เช่น ไม่ค้าขายของเถื่อน ไม่ค้าขายสิ่งเสพติด ไม่ค้าขายมนุษย์ เป็นต้น ไม่แย่งชิงสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ รวมทั้งไม่ล่วงเกินคู่ครองของผู้อื่น ความเอาใจใสดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น คือ คนเราโดยส่วนมาชอบทำร้ายร่างกาย ด้วยการดื่มสุรา ด้วยการดื่มน้ำเมา ด้วยการสูบบุหรี่ ด้วยการเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด เพราะสิ่งเหล่านี้เปรียบเหมือนยาพิษ ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนานับประการ การให้เวลาก็เป็นบุญได้เช่นกัน เช่นการขับรถ เราหยุดให้ผู้ให้ผู้อื่นไปก่อน การใช้สิ่งของสาธารณะ ต้องเข้าคิว ใครมาก่อนก็ใช้ก่อน หรือถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วน ก็ให้คนอื่นแซงคิวเราไปบ้างก็ได้ ถ้าฝนตกตอนเราขับรถยนต์ ก็ควรชะลอความเร็ว ให้แก่รถมอร์เตอร์ไซค์บ้าง เพราะเขาอาจขับไม่สะดวกเนื่องจากน้ำฝนเข้าตา การทิ้งขยะในถังขยะ เพราะขยะที่เราทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง อาจทำให้ตัวเราเองและผู้อื่นมีอันตรายได้ สละเวลาสักนิดก็ทำให้เกิดประโยชน์สุขได้ สิ่งเล็กๆน้อยที่เราคิดไม่ถึงก็สามารถเป็นบุญได้เสมอ หากเรามีสติ คิดพิจารณาให้ดี เราก็จะคิดได้เอง

 

การทำบุญด้วยวาจา คือ การให้คำพูดเตือนสติตนเองหรือชักชวนให้ผู้ทำความดีเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่น ไม่พูดให้ร้ายผู้อื่น ไม่พูดทำร้ายจิตใจผู้อื่น การอบรมสั่งสอนตนเองและผู้อื่น

       การทำบุญด้วยใจ คือ ความมี เมตตา ความสงสาร กรุณา คิดช่วยเหลือ มุทิตา ยินดีด้วยถ้าผู้อื่นได้ดี หรือทำความดี อุเบกขา วางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อเกิดความวิบัติทั้งในตนเองและผู้อื่น การให้อภัย ก็เช่นกัน ต้องรู้จักให้อภัยตนเองและผู้อื่นด้วย ให้อภัยแก่มิตรหรือศัตรูผู้มุ่งร้ายต่อเรา เมื่อความโลภ อยากได้สิ่งของที่ไม่สมควร แล้วเราตัดความโลภนั้นเสีย นี้เป็นบุญใหญ่ได้เกิดขึ้นกับเราแล้ว เมื่อความโกรธเกิดขึ้นคิดจะเบียดเบียนผู้อื่น แล้วเราตัดความโกรธนั้นเสีย นี้เป็นบุญใหญ่เกิดขึ้นกับเราแล้ว เมื่อเราไม่รู้ไม่เข้าใจในศีลธรรมอันดีงาม แล้วเราอ่านหนังสือศีลธรรม ฟังธรรมะ ศึกษาธรรม ทำให้มีความรู้ มีความเข้าใจในศีลธรรมอันดีงาม นี้บุญใหญ่ได้เกิดขึ้นกับเราแล้ว บุญที่เกิดจากใจทำได้ง่าย และสามารถทำได้บ่อยๆ ทุกที่ ทุกเวลา ทุกลมหายใจเลยทีเดียว

        สำหรับโดยส่วนตัวของผมแล้ว ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนมาบ้างพอสมควร คำสอนทางพระพุทธศาสนานั้น แค่เพียงเราคิดอนุโมทนาคือดีใจเมื่อผู้อื่นทำความดี เราก็จะมีส่วนได้บุญกับเขาด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาการทำความดี ในการสร้างบุญบารมี ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาการทำความดี ในการสร้างบุญบารมี ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาการทำความดี ในการสร้างบุญบารมี ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เป็นพระอรหันต์สาวก ทุกๆพระองค์

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาการทำความดี ในการสร้างบุญบารมีของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญมาแล้ว และที่กำลังบำเพ็ญบารมี เพื่อความเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อไปข้างหน้า ทุกๆพระองค์

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาการทำความดี ในการสร้างบุญบารมีของสาธุชนที่บำเพ็ญมาแล้ว และที่กำลังบำเพ็ญบารมี เพื่อความเป็น พระปัจเจกสัมพุทธเจ้า ต่อไปข้างหน้า ทุกๆพระองค์

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาการทำความดี ในการสร้างบุญบารมีของสาธุชนที่บำเพ็ญมาแล้ว และที่กำลังบำเพ็ญบารมี เพื่อความเป็น พระอรหันต์สาวก ต่อไปข้างหน้า ทุกๆ องค์

เพื่อเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งเห็นธรรมอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ หรือเข้าถึงกระแสความเที่ยงแท้ต่อธรรมอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ ในชาติภพปัจจุบันนี้เทอญ

นิปั ตุ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 20:44 น.